WOS drogą do kształtowania mądrego społeczeństwa?

Bardzo podoba mi się definicja tego przedmiotu zapisana w Wikipedii: zapisano w niej m. innymi  
"Wiedza o społeczeństwie (często zapisywany skrótowo WoS) – przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne np. ustrój polityczny Polski czy system podatkowy.

W gimnazjum program nauczania podzielony jest na część związaną z edukacją obywatelską oraz blok zagadnień ekonomicznych. W szkole ponadgimnazjalnej wyodrębnia się przedmiot – podstawy przedsiębiorczości, który obejmuje dziedzinę finansową.
Program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej zawiera elementy ekonomii, politologii, socjologii, prawa oraz historii. Zakres materiału można podzielić na dwie części: stricte socjologiczną i politologiczną. Niekiedy z tej drugiej wyodrębnia się jeszcze część historyczną, która zawiera informacje od roku 1945".
Od czego zacząć, czy od biuletynu maturalnego, czy od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Może nas zainteresować artykuł 70:

Art. 70. #

  1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
  2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.
  3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.
  4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.
  5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie.